Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych:

  • OC czyli obowiązkowe ubezpieczenie dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Zawierając umowę ubezpieczenia OC zwalniasz się z odpowiedzialności finansowej wobec osoby, której wyrządziłeś/łaś szkodę podczas wypadku, czy kolizji prowadząc samochód. Odpowiedzialność taką przejmuje ubezpieczyciel. Odszkodowanie jest ustalane i wypłacane w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

    Pamiętaj! Umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu, w którym kończy się poprzednia umowa OC.

  • AC czyli auto-casco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy posiadające aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy - prawo o ruchu drogowym.

  • NNW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie pokrywa uszczerbek na zdrowiu kierowcy oraz pasażerów w przypadku nieszczęśliwego wypadku wynikłego z poruszania się pojazdem po drodze publicznej, przy wsiadaniu bądź wysiadaniu z pojazdu, podczas przebywania w aucie w trakcie zatrzymania bądź postoju pojazdu, a także podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy.

  • Zielona Karta czyli międzynarodowy certyfikat ubezpieczeniowy dla posiadacza pojazdu mechanicznego, który chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w kraju, w którym jej posiadacz przebywa.

  • ASS to dobrowolne ubezpieczenie assistance, mające na celu zapewnienie określonej pomocy (np. technicznej, medycznej, informacyjnej) dla kierowcy jak i pasażerów pojazdu mechanicznego w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych podczas podróży. Ubezpieczenie assistance jest gwarancją ochronny przede wszystkim w razie wypadku drogowego, awarii lub kradzieży pojazdu, nieszczęśliwego wypadku czy nagłego zachorowania kierowcy lub pasażera.

  • Auto Szyba to ubezpieczenie, dzięki któremu nie musisz martwić się o zniszczoną lub uszkodzoną szybę w pojeździe mechanicznym. W razie zaistniałej szkody ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.

  • WD to ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego, które chroni interes finansowy właściciela ubezpieczonego pojazdu w zakresie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży zgłoszonego do ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego.

  • OP to ubezpieczenie ochrony prawnej, które pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.